SIKKERHETSINNKALLING - AIRBAG

Det har dessverre vist seg at det på utvalgte Toyota-modeller er en mulighet for feil på, eller i forbindelse med, kollisjonspute. Dette gjelder kollisjonsputer fra produsenten Takata - som har levert kollisjonsputer til mange av de store bilprodusentene i verden.

Dette kan medføre uønsket hendelsesforløp dersom kollisjonsputen utløses. Det er for eksempel en betydelig risiko for at skarpe metallfragmenter kan treffe fører og/eller passasjerer i bilen (også i baksete) dersom kollisjonsputen utløses, mest nærliggende som følge av en kollisjon. Se illustrasjonsvideo nedenfor.

Skulle dette skje kan det være betydelig fare for svært alvorlig personskade eller verre for fører og/eller passasjerer.

Det er i ytterste konsekvens livsviktig at denne kontrollen/dette byttet blir utført.

Ikke risiker det - fiks det. Nå.

Kontroll/bytte av airbag og/eller elektronisk kontrollenhet er gratis, og tar som regel opp til 1,5 timer på vårt verksted.

Har du mottatt brev/kort og/eller sms/epost fra oss om dette? Da gjelder det en bil hvor du står som eier/bruker i våre registre. Kontakt oss omgående.

Dersom bilen er i utlandet eller befinner seg et annet sted i landet: kontakt nærmeste autoriserte Toyota-forhandler.

Er bilen avregistrert/ikke kjørbar: kontakt oss likevel, vi kan i noen tilfeller utføre jobben der bilen står.

SAFETY RECALL - AIRBAG

It has unfortunately been shown that some Toyota models may have a possibility of malfunction on, or in connection with, airbag. This applies to airbags from the manufacturer Takata - which has supplied airbags to many of the world's major car manufacterers.

This can lead to unwanted events if the airbag is deployed. There is for example a significant risk that sharp metal fragments can hit driver and / or passengers in the car (including back seat) if airbag is deployed, most likely as a result of a collision. See illustration video below.

Should this occur, there is a significant danger of very serious personal injury or worse for driver and / or passengers.

In worst case, lives may depend on having this check / exchange carried out.

Don't risk it - fix it. Now.

Controlling/replacing airbag and / or electronic control unit is free of charge, and usually takes up to 1,5 hours in our workshop.

Have you received a letter / card and / or sms / email from us about this? Then it applies to a car where you are the owner / user in our registers. Contact us immediately.

If the car is abroad or located elsewhere in the country: contact your nearest authorized Toyota dealer.

If the car is deregistered / not drivable: contact us anyway. We can, in some cases, do the job where the car is.