SIKKERHETSINNKALLING - AIRBAG

Det har dessverre vist seg at det på utvalgte Toyota-modeller er en mulighet for at det - over tid - kan trenge fukt inn i beholder for tennmodulen for kollisjonsputen, eller at det er en feil i den elektroniske kontrollenheten til kollisjonsputen. Dette gjelder kollisjonsputer fra produsenten Takata - som har levert kollisjonsputer til mange av de store bilprodusentene i verden.

Dette kan medføre uønsket hendelsesforløp dersom kollisjonsputen utløses. Det er for eksempel en betydelig risiko for at skarpe metallfragmenter kan treffe fører og/eller passasjerer i bilen (også i baksete) dersom kollisjonsputen utløses, mest nærliggende som følge av en kollisjon. Se illustrasjonsvideo nedenfor.   

Skulle dette skje, er det betydelig fare for svært alvorlig personskade eller verre for fører og/eller passasjerer.

Det er i verste fall livsviktig at denne kontrollen/dette byttet blir utført.

Ikke risiker det - fiks det. Nå.

Kontroll/bytte av airbag og/eller elektronisk kontrollenhet er gratis, og tar som regel opp til 1,5 timer på vårt verksted.

Har du mottatt brev/kort og/eller sms/epost fra oss om dette? Da gjelder det en bil hvor du står som eier/bruker i våre registre. Kontakt oss omgående. Dersom bilen er i utlandet eller befinner seg et annet sted i landet: kontakt nærmeste autoriserte Toyota-forhandler.

SAFETY RECALL - AIRBAG

It has unfortunately been shown that on selected Toyota models there is a possibility that - over time - moisture can penetrate the container for the ignition module for the airbag, or that there is a possible malfunction in the electronic control unit of the airbag. This applies to airbags from the manufacturer Takata - which has supplied airbags to many of the world's major car manufacterers.

This can lead to unwanted events if the airbag is deployed. There is for example a significant risk that sharp metal fragments can hit driver and / or passengers in the car (including back seat) if airbag is deployed, most likely as a result of a collision. See illustration video below.

Should this occur, there is a significant danger of very serious personal injury or worse for driver and / or passengers.

In worst case, lives may depend on having this check / exchange carried out.

Don't risk it - fix it. Now.

Controlling/replacing airbag and / or electronic control unit is free of charge, and usually takes up to 1,5 hours in our workshop.

Have you received a letter / card and / or sms / email from us about this? Then it applies to a car where you are the owner / user in our registers. Contact us immediately. If the car is abroad or located elsewhere in the country: contact your nearest authorized Toyota dealer.

Berørte modeller/affected models

  • Auris 2006-2012
  • Avensis 2003-2008
  • Celica 1997-1999
  • Corolla 2002-2008
  • Hilux 2011-2014
  • RAV4 1997-1999, 2003-2005
  • Starlet 1997-1999
  • Yaris 1999-2016

Enkelte biler trenger ikke å bytte airbag, men det er ekstremt viktig at vi får kontrollert den av sikkerhetshensyn for fører og passasjer(er).

Er bilen avregistrert/ikke kjørbar: kontakt oss likevel, vi kan i noen tilfeller utføre jobben der bilen står.

Some cars may not need to have airbag replaced, but it is extremely important that we check it for driver and passenger(s) safety reasons.

If the car is deregistered / not drivable: contact us anyway. We can, in some cases, do the job where the car is

Vil du sjekke om en annen bil er berørt av denne innkallingen? Du trenger chassisnummer (17 posisjoner) på den aktuelle bilen, og du kan sjekke ved å følge knappen under.

Do you want to check and see if another car is affected of this factory recall? You need to have vehicle identification number (17 digits) available, and you can check by following button below. Only norwegian, though.