ANSVARLIG LEVERANDØRKJEDE – ÅPENHETSLOVEN 

Toyota Sørvest (heretter kalt TSV) arbeider kontinuerlig for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i hele vår verdikjede. Vi er opptatt av å levere produkter vi kan være stolte av, som holder høy standard og som er laget under gode arbeidsforhold, der både menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er ivaretatt. 

Våre Retningslinjer for forsvarlig forretningsadferd og Retningslinjer for leverandører beskriver hvilke krav vi stiller til oss selv, våre leverandører og forretningspartnere. 

For TSV er det viktig at hele verdikjeden etterlever våre retningslinjer til leverandører. Vi har et tett samarbeid med vår største leverandør, Toyota Norge, som utfører egne risikovurderinger og undersøkelser av sine leverandører. 

Aktsomhetsvurderinger er sentralt i TSV sitt arbeid for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge og redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd og dårlige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede. 

I vår årlige rapport om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold redegjør vi for våre aktsomhetsvurderinger, risikoer vi har avdekket i vår virksomhet og leverandørkjede, og eventuelle tiltak som er iverksatt.

Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan TSV håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos leverandører og forretningspartnere, bruk kontaktskjemaet nedenfor. 

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvordan er det daglige ansvaret for menneskerettighetsarbeid organisert i virksomheten?

I våre retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd redegjør vi for vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i TSV. Vi har systemer for oppfølging som inkluderer interne retningslinjer og instrukser som redegjør nærmere for hvem i organisasjonen som har hovedansvaret for hvilke oppgaver. Du kan finne mer informasjon om vårt menneskerettighetsarbeid i vår retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd.

Hvilke tiltak er iverksatt for å øke antall kvinner ansatt hos Toyota?

Bilbransjen har vært preget av en overvekt av menn over tid, og TSV har hatt lave tall på turnover med en stabil arbeidsstokk. Ved utlysning av stillinger har det også vært overvekt av mannlige søkere. TSV har imidlertid et sterkt ønske om å øke antall kvinnelige ansatte. Ved ledige stillinger internt og ekstern bruker vi alltid kjønnsnøytrale annonser

En kvinnelig ansatt skal være med på første vurdering av hvilke søkere som skal innkalles til intervju. Kjønnsbalansen skal også være et kriteria når behovet for nyansettelse oppstår og bestemmes.

Det benyttes et kjønns-, etnisk- og livstils nøytrale intervjuskjema ved rekruttering og HR er involvert i alle rekrutteringsprosesser.

Har TSV retningslinjer for sine leverandører?

Vi har blant annet retningslinjer for våre leverandører som stiller krav knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Retningslinjene gjelder for våre eksisterende og nye leverandører og forretningspartnere. Vi arbeider med å innarbeide retningslinjene som en del av kontrakten med nye og eksisterende leverandører.

Vår største samarbeidspartner og leverandør, Toyota Norge AS, har utarbeidet en «Supplier Code of Conduct» (retningslinjer for leverandører) der ansvaret ligger hos Toyota Norge for oppfølging.

Hvem er TSVs viktigste leverandør med hensyn til åpenhetsloven?

TSV kjøper inn biler, deler og tilbehør samt kjemikalier fra Toyota Norge AS. 

Hvordan jobber TSV for å forsikre at leverandører og underleverandører beskytter arbeidstakerrettigheter?

TSV har utarbeidet retningslinjer for sine leverandører. Disse gjelder for våre leverandører og forretningspartnere. Vi arbeider også med å innta retningslinjene som en del av kontrakten med nye og eksisterende leverandører. Våre retningslinjer stiller strenge krav til våre leverandører om å beskytte arbeidstakerrettighetene til sine medarbeidere. Våre leverandører oppfordres sterkt til å kreve det samme fra sine underleverandører. Vi jobber for stadig forbedring gjennom samarbeid med våre leverandører.

I tillegg til dette gjennomfører vi risikovurderinger i leverandørkjeden og hos forretningspartnere for å avdekke risiko for brudd på regler om anstendige arbeidsforhold og andre grunnleggende menneskerettigheter. Vi foretar disse undersøkelsene så grundig og effektivt som mulig, med de ressursene vi har tilgjengelig. Vi vil videre gjennomføre løpende aktsomhetsvurderinger. Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vi har derfor ikke full oversikt over alle tenkelige forhold i våre leverandørkjeder. Dersom det avdekkes slike brudd, vil vi iverksette passende tiltak og følge opp at tiltakene faktisk er effektive.

Hvordan vet TSV at innsatsen og tiltakene som iverksettes for å redusere og forhindre negative konsekvenser faktisk er effektive?

Våre retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd redegjør for vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter. Vi foretar løpende vurderinger og undersøkelser av om vårt arbeid for menneskerettigheter faktisk reduserer og forhindrer negative konsekvenser. Når det gjelder vårt preventive arbeid, så tar vi sikte på fortløpende undersøkelser av at leverandører og forretningspartnere oppfyller kravene som stilles i våre retningslinjer for leverandører. Våre undersøkelser er imidlertid gjort ut fra en risikobasert tilnærming, og det er ikke mulig å følge opp alle våre leverandører og forretningspartnere samtidig. Vi foretar grundige vurderinger av hvor vi anser risikoen for å være størst, og prioriterer disse områdene for nærmere undersøkelser. Vi undersøker også at tiltakene som er iverksatt internt i TSV er effektive.

Dersom det blir avdekket negative konsekvenser i form av menneskerettighetsbrudd eller dårlige arbeidsforhold i TSV eller leverandørkjeden, skal det iverksettes passende tiltak. Disse tiltakene skal følges opp gjennom undersøkelser, spørreskjemaer og våre varslingskanaler.

Hva er TSV sitt viktigste fokus knyttet til åpenhet rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Med hensyn til norske leverandører, så er våre viktigste utfordringer knyttet til likestilling, mangfold og HMS. Lenger ned i produktkjeden så er situasjonen mer kompleks og spredt geografisk. Dette er noe som Toyotakonsernet jobber med. Toyotakonsernet jobber løpende med å undersøke og vurdere høyrisikoområder, samt med å evaluere Toyotas innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ekskluderer TSV alle leverandører og forretningspartnere som unnlater å ivareta arbeidstakerrettighetene?

Når TSV skal vurdere hva som utgjør egnede tiltak ved brudd på arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden, vil rettighetshaverens interesser stå i fokus. Vi vil vurdere hva som er det mest effektive utbedringstiltaket for den som er utsatt for menneskerettighetsbrudd, eller dårlige arbeidsforhold. Ekskludering av leverandører kan i mange tilfeller virke kontraproduktivt for vårt menneskerettighetsarbeid. Å ekskludere leverandører som følge av menneskerettighetsbrudd regnes derfor som siste utvei, og vi forsøker så godt det lar seg gjøre å først iverksette tiltak som gjør situasjonen bedre for de som er berørt.

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct er klare på at det ikke er ønskelig at virksomheter kutter bånd til leverandører og forretningspartnere før andre mindre inngripende tiltak er forsøkt. Dette er også i tråd med FNs bærekrafts mål. TSV ønsker primært å samarbeide med våre leverandører for at de av eget tiltak skal opptre i tråd med krav til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, og i tråd med våre standarder og retningslinjer.

Inngripende tiltak kan iverksettes ved mislighold. TSV sin mulighet til å avslutte kontraktsforhold som følge av menneskerettighetsbrudd eller dårlige arbeidsforhold kan gi våre leverandører og forretningspartnere et incentiv til å opptre i tråd med våre standarder og retningslinjer. Derfor vil vi vurdere å utarbeide en kontrakt med TSV sine vilkår for våre mest sentrale leverandører og forretningspartnere som gir oss adgang til å heve kontrakten ved gjentatte og omfattende brudd, og dersom de ikke iverksetter utbedrende tiltak.

Hva gjør TSV for å ivareta menneske- og arbeidsrettigheter til fremmedarbeidere i leverandørkjeden?

Vi anerkjenner at fremmedarbeidere er sårbare for utnyttelse og tvangsarbeid. Vi er klar over at det er en risiko for at tvangsarbeid finner sted i vår leverandørkjede, og da særlig overfor fremmedarbeidere.

TSV sine retningslinjer for leverandører stiller strenge krav til våre leverandører og forretningspartnere til å beskytte menneske- og arbeidstakerrettighetene til deres medarbeidere. Våre retningslinjer for leverandører forbyr tvangsarbeid og menneskehandel i leverandørkjeden. I tillegg til dette gjennomfører TSV grundige aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden og hos forretningspartnere for å avdekke risiko for brudd på regler om anstendige arbeidsforhold og andre grunnleggende menneskerettigheter. Vi foretar disse undersøkelsene så grundig og effektivt som mulig, med de ressursene vi har tilgjengelig.
Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.
Dersom det avdekkes brudd eller risiko for brudd, vil TSV iverksette passende tiltak og følge opp at tiltakene faktisk er effektive.

I hvilken grad er barnearbeid, tvangsarbeid eller menneskehandel involvert i TSV sin forretningsvirksomhet?

TSV har utarbeidet retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct.) Denne gjelder for våre leverandører og forretningspartnere. Vi arbeider også med å innta den som en del av kontrakten med nye og gamle leverandører. Disse retningslinjene forbyr barnearbeid, tvangsarbeid og menneskehandel i leverandørkjeden og stiller strenge krav til våre leverandører om å beskytte menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter til sine ansatte. Våre leverandører oppfordres også sterkt til å kreve det samme fra sine underleverandører

Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vi har derfor ikke full oversikt over alle tenkelige forhold i våre leverandørkjeder, og kan derfor ikke garantere at det ikke foreligger barnearbeid, tvangsarbeid eller menneskehandel i våre leverandørkjeder.

Hvordan arbeider Toyota for å forsikre at arbeidstakere i leverandørkjeden eller hos forretningspartnere har en levelønn?

TSV foretar risikovurderinger av leverandører og forretningspartnere ut fra en risikobasert tilnærming, for å undersøke hvorvidt kravet er oppfylt.

Vi erkjenner at levelønn ikke er et entydig begrep, og at oppfølgingen av våre leverandører vil reflektere dette. Vi foretar undersøkelser så grundig og effektivt som mulig, med de ressursene vi har tilgjengelig. Ettersom vi har mange leverandører og underleverandører, er vi nødt til å prioritere de leverandørkjedene og forretningspartnerne der vi ser at det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

Vi har derfor ikke full oversikt over alle tenkelige forhold i våre leverandørkjeder. Dersom det avdekkes brudd eller risiko for brudd på kravet om levelønn, vil vi redegjøre for dette i den årlige rapporten, og iverksette passende tiltak. 

Har alle ansatte hos TSV og våre leverandører mulighet til å organisere seg?

I TSV har alle ansatte mulighet til å organisere seg, samt velge å ikke organisere seg. Det oppfordres til, og legges til rette for dette.

Videre krever Toyota Norge som er vår største leverandør at ansatte til deres leverandører og forretningspartnere har mulighet til å organisere seg. I tillegg krever Toyota Motor Europe at sine leverandører (Toyota Norges underleverandører) fyller ut et spørreskjema som knytter seg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Et av spørsmålene gjelder hvorvidt leverandøren har en formell policy på plass som dekker retten til å organisere seg, og kollektive forhandlinger.

Dersom leverandøren har en slik policy, bes de om å laste opp policyen. Leverandører bli også bedt om å redegjøre for om de har organisert trening for ansattefor å overholde de aktuelle policyene, samt hvorvidt de har et styringssystem på plass for å håndtere utfordringer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvordan arbeider Toyota-konsernet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Vi kjøper biler, deler og tilbehør fra Toyota Norge, som igjen kjøper de av Toyota Motor Europe. Bilene blir produsert av Toyotakonsernet. Toyotakonsernet arbeider systematisk med menneskerettigheter og har gjort det i mange år. Toyota Motor Corporations tilnærming til bærekraft er beskrevet i Sustainability Data Book (global.toyota). I 2021 prioriterte Toyota migrerende arbeidskraft, som følge av risikovurderingene som ble foretatt. Videre fokuserte Toyota på særlige risikoområder innenfor bilindustrien; barnearbeid, tvangsarbeid, retten til å organisere seg og konfliktmineraler. 

Har du spørsmål? Kontakt oss.