1. Leieforholdets oppstart.

Leieforholdet startet senest ved utløpet av Toyota Sørvest Bilutleies (TSVB) åpningstid på den dato leietaker har bestilt bilen fra. TSVBs åpningstider er mandag – fredag 08:00 – 16:00. Dersom ikke annet er avtalt, er utleveringssted Vestre Svanholmen 9 på Forus. Ved utlevering annet sted, dekkes transportkostnader av leietaker med mindre det foreligger avtale om annet. Leietaker bekrefter med sin signatur at bilen er mottatt i den tilstand som beskrevet i leieavtalen.

2. Leieforholdets avslutning.

Leieforholdet avsluttes på tidspunkt angitt i leiekontrakten med mindre det foreligger avtale på forlengelse. Månedsleie belastes pr utleid dag uavhengig av klokkeslett for ut- og/eller innlevering. Returadresse som angitt på leiekontrakt med mindre annet avtales.

Retur har skjedd når bilen er returnert TSVB på adresse angitt i punkt 1 og nøkkel er overlevert TSVB innenfor ordinære åpningstider, med mindre annet er avtalt. Bilen skal returneres med utstyr/tilbehør som den ble levert med, og med samme nivå drivstoff som ved utlevering. Manglende drivstoff belastes med gjeldende pumpepris + 20 %. Dersom bilen hentes av TSVB eller dennes representant, belastes leietaker kostnader for returfrakt.

Dersom bilen returneres utenom TSVBs åpningstider (se pkt 1), må leietaker meddele at bilen er returnert pr e-post til bilutleie@sorvest.toyota.no. Returtidspunkt settes til tidspunkt e-posten sendes med mindre f.eks. Autopassbelastninger indikerer annet returtidspunkt.

Dersom TSVB skal besørge returfrakt, må bilen parkeres på sikkert sted som meddeles utleier pr e-post, og hvor nøkler enkelt kan avhentes i rimelig nærhet til bilen. Dersom det er tidsmessige begrensninger mht å hente bil og/eller nøkler må dette angis. På grunn av bilfrakters størrelse er det ikke hentetjeneste i boligstrøk. Leieforholdet avsluttes etter avtale, men retur ansees ikke å ha skjedd før bilen er kommet TSVB i hende.

TSVB skal så vidt praktisk mulig foreta returinspeksjon omgående etter at bilen er tilgjengelig, og ikke senere enn i løpet av påfølgende arbeidsdag forutsatt at bilen ikke har vært benyttet til andre formål i mellomtiden. Returinspeksjon kan ikke forventes før 08:30 og etter 15:30.

3. TSVBs plikter

TSVB plikter etter avtalen å stille bil til leietakers rådighet til avtalt tid og sted. Bilen skal være i god stand og ha full drivstofftank. Dersom TSVB ikke oppfyller sine plikter etter avtalen kan leietaker kreve at TSVB for egen regning retter mangelen dersom dette kan skje uten å volde TSVB urimelig kostnad eller ulempe. Selv om leietakeren ikke krever det, kan TSVB for egen kostnad rette mangel eller påta omlevering når dette kan skje uten vesentlig ulempe for leietakeren. Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at leietakeren har klaget over mangelen, kan leietakeren kreve forholdsmessig prisavslag.

I tilfelle vesentlig mislighold kan leietaker heve leiekontrakten. Leietakeren kan ikke heve kjøpet med mindre leietaker gir TSVB melding om heving innen rimelig tid etter han/hun fikk eller burde ha fått kjennskap til misligholdet.

Leietaker kan kreve erstatning for tap som følge av misligholdet, for så vidt TSVB ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til det skyldes hindring(er) som TSVB ikke med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning på avtaletiden, eller å unngå eller overvinne følgene av. Erstatning for indirekte tap, så som driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn leiebilen(e), jfr. kriteriene som brukes i Kjøpslovens § 67, kan kun kreves dersom TSVB har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Alle biler forsikret av TSVB er fullkaskoforsikret.

4. Leietakers behandling og bruk av bilen.

Leietaker plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke bilen umiddelbart etter at denne er stillet til leietakers rådighet. Leietaker taper sin rett til å gjøre mislighold gjeldende, det være seg mangel eller forsinkelse, dersom leietaker ikke innen rimelig tid etter å ha oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, gir TSVB melding som angir hva slags mislighold det gjelder. Videre forplikter leietaker seg til å behandle og bruke bilen på forsvarlig måte, herunder sikre at nødvendige sertifikater innehas av alle potensielle brukere, og at bruken ikke på noe tidspunkt er i strid med gjeldende bestemmelser for vegtrafikken, bilens angitte bruksområder, og sunn fornuft. Røyking og transport av dyr i bilen kan medføre tilleggsbelastning for rengjøring etter retur. Leietaker har ikke anledning til å ta bilen ut av landet uten TSVBs forutgående samtykke.

5. Leietakers vedlikeholdsplikt

Leietaker har overtatt bilen i god stand, og skal i leieperioden sørge for vedlikehold med tanke på smøreoljer, kjølevann, lufttrykk i dekk og lignende. Ved tvil om vedlikehold kontaktes TSVB.

6. Leietakers plikter i tilfelle av skader m.v inntruffet i leieperioden

Leietaker er ansvarlig for skader/slitasje utover normal bruksslitasje påført bilen under leieforholdet uavhengig av skyld. Dersom leietaker er involvert i uhell med annen part/andre parter, skal leietaker ikke under noen omstendighet vedgå skyld eller ansvar for skade(r) i forbindelse med utfylling av skademelding, eller på annen måte. Ved tvil eller uenighet om hva som skal defineres som skade og hva som skal defineres som bruksslitasje, anvendes Norges bilbransjeforbunds og Finansieringsselskapenes forenings ”Retningslinjer for unormal slitasje”.

Alle skader, tekniske feil eller uhell skal meldes omgående til TSVB. Ved tyveri, brann, hærverksskader, personskader eller skader på dyr skal forholdet også alltid meldes til politiet. Dersom skaden medfører at bilen ikke kan flyttes, skal leietaker ikke etterlate bilen uten forskriftsmessige sikkerhetsforanstaltninger. Alle skader må meldes innen 1 – ett – år etter at skade har inntruffet, med skademelding om nødvendig.

Leietaker skal uoppfordret gjøre TSVB oppmerksom på eventuelle skader som er påført bilen under leieforholdet, og levere utfylt skademelding på forholdet/forholdene.

Dersom melding og/eller skademelding ikke gis TSVB i samsvar med ovenstående retningslinjer, er leietaker ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsinket eller unnlatt levering av skademelding. Skade eller ansvar som helt eller delvis ikke dekkes av leietakers egenandel, f.eks. fordi det er utvist forsett eller grov uaktsomhet, må i sin helhet dekkes av leietaker.

7. Oppgjør for påløpt vederlag m.v i leieforholdet

Leietaker aksepterer å betale de tjenester han har signert for, og for belastninger som kan omfattes av denne kontrakt enten ved kredittkort, debetkort eller ved alminnelig fakturering. Med mindre annet er avtalt, skal betaling fra private leietakere være med kort. Estimerte leiekostnader blir fakturert ved utlevering, og avregning blir foretatt ved innlevering. Leietaker kan velge å betale kontant ved tilbakelevering av bilen, men TSVB kan kreve at leietaker benytter kredittkort eller debetkort ved bestilling av bilen og at det blir foretatt en reservasjon av beløp (som ikke skal overstige estimerte leiekostnader) ved utlevering av bilen. TSVB kan kreve annen relevant sikkerhet. Leieavtaler som løper over flere måneder, delfaktureres månedlig.

TSVB kan etterbelaste leietaker vedrørende krav forbundet med for eksempel kilometeravgift for overkjørte kilometer, forbrukt drivstoff, egenandel(er) i forbindelse med skade(r) eller reparasjonskostnader på skader som ikke overstiger egenandel eller ikke dekkes av forsikring, utgifter til returtransport ved mislighold, levering/henting av bilen til/fra annet sted enn avtalt, innkrevningsgebyr og andre utgifter påført som følge av leieforholdet. TSVB kan også etterbelaste leietaker for krav som refererer seg til offentlige bøter, parkeringsgebyr, gebyr for ubetalt bompengepassering, piggdekkavgift og lignende.

TSVB kan belaste kort direkte når leietaker har bekreftet den sum som skal betales ved at han/hun underskriver på leiebeløpet. Tilsvarende gjelder dersom leietaker ved inngåelse av leieforholdet har underskrevet på et beløp reservert for leieforholdet på leieavtalen. Etterbelastning kan også skje direkte på kort ved hurtigutsjekking i forbindelse med tilbakelevering av bilen utenom kontor/inspeksjonstider som beskrevet i punkt 2. Dersom leietaker ikke ved bruk av signatur har godkjent belastningen eller beløp reservert på leieavtalen, skal det sendes et forhåndsvarsel til leietaker/kortholder før belastning. Øvrige krav, så som eksempelvis belastning for skader på leiebilen, faktureres leietaker på alminnelig måte.

Dersom leietaker bor utenfor Norge, kan enhver belastning skje uten forhåndsvarsel.

8. Vederlag m.v. påløpt i leieforholdet

Leietaker plikter å betale:

  1. Leieavgift, avgiftene for ytterligere ansvarsbegrensning (egenandel), personlig ulykkesforsikring og tilleggskrav påført leiekontrakten. Leieforhold utover 3 mnd kan bli gjenstand for kvartalsvis KPI-justering av leiebeløp. 
  2. TSVBs kilometeravgifter etter de satser som er påført leiekontrakten for bilens kjørte kilometer i leietiden. Skulle kilometerteller på bilen ikke fungere, beregnes kilometeravgift i henhold til den strekning som det fremgår av veikartet at bilen har tilbakelagt.
  3. Forbrukt drivstoff jfr. pkt. 2.
  4. Eventuelle utgifter for returtransport av bilen til utleiestasjon i henhold til leiekontrakten. Etterlates bilen uten TSVBs e samtykke på et annet sted enn utleiestasjonen, belastes en avgift for tid og utgifter i forbindelse med tilbakefrakt av Bilen.
  5. Samtlige gebyrer, ubetalte eller for sent betalte gebyrer, bøter og eventuelle andre utgifter som påløper på grunn av leietakers forhold forut for tilbakelevering av bilen. Administrasjonsomkostninger ved etterfakturering vil påløpe pr tilfelle.
  6. Egenandel i tilfelle skade eller tyveri, eller ansvar for skade eller tyveri som helt eller delvis ikke dekkes av egenandelen.
  7. TSVBs utgifter til inndrivelse av leietakers forpliktelser, herunder de gebyrer lovgivningen til enhver tid tillater ved inndrivelse av slike beløp.
  8. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter Lov Om Renter Ved Forsinket Betaling fra forfall og til betaling skjer.
  9. Eventuelle offentlige gebyrer, herunder eventuell piggdekkavgift.

TSVB forbeholder seg retten til å justere leiebeløp i leieperioden med bakgrunn i endrede rentebetingelser, forsikringskostnad, endring i offentlige kostnader som f.eks. årsavgift og bompenger.

9. Leietakers avslutning av leieforholdet forut for leieperiodens utløp. Tekniske mangler

Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til Leietakers kunnskap i leieperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til Leietakers behov og leietiden, gir ikke leietaker rett til å avbryte leieforholdet. Om leietaker likevel velger å avbryte leieforholdet, vil leietaker være ansvarlig for leien i leieperioden, dog med fradrag av den tid som ville medgått til utbedring. Leietakeren er videre ansvarlig for de utgifter TSVB blir påført i forbindelse med å få bilen brakt tilbake til TSVBs stasjon. Dersom ikke reparasjon kan besørges innenfor rimelig tid, avgjør TSVB om annet kjøretøy skal leveres leietaker for fortsettelse av leieforholdet eller om leieforholdet skal anses som opphørt fra den tid da TSVB fikk melding om forholdet fra leietaker. TSVB besørger da Bilens returtransport for egen regning, og TSVB er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres.

10. TSVBs ansvar for gjenglemte gjenstander m.v

TSVB påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i bilen i leieperioden, eller etter tilbakelevering til TSVB. Leietaker fritar TSVB for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot TSVB. TSVB fraskriver seg ethvert ansvar overfor leietaker med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet, utover ansvar beskrevet i pkt. 3.

11. Endringer. Krav til skriftlighet

Tillegg til og endringer av leievilkårene i denne avtale skal være skriftlige.

12. Lovvalg

Denne kontrakt er underlagt norsk rett.

13. Verneting

Leietaker vedtar at TSVBs forretningssted er hvor kontrakt er sluttet, dvs. TSVBs verneting skal brukes i anledning tvister som måtte oppstå i forbindelse med leieforholdet.

14. Språk

Norske kontraktsvilkår er gyldige foran engelsk oversettelse.