Angi gjerne ønsket dato/klokkeslett i fritekstfeltet.

Fabrikkinnkalling

Toyota setter pålitelighet og sikkerhet svært høyt, og i tilfeller hvor det konstateres sikkerhetsmessige avvik fra produktstandard, kalles biler inn for utbedring. Våre teknikere vil i slike tilfeller utføre nødvendig(e) operasjon(er) kostnadsfritt for bileier.

En fabrikkinnkalling har nesten alltid bakgrunn i en sikkerhetsmessig vurdering, og selv om erfaring tilsier at mulige feil i mange tilfeller har begrenset trafikksikkerhetsmessig innvirkning og lav andel faktiske tilfeller, så finnes det også eksempler på det motsatte. Det er derfor veldig viktig å gjennomføre utbedringene Toyota har beskrevet så snart som mulig for å sikre ditt problemfrie bilhold så vel som sikkerheten for deg og dine passasjerer.

Noen ganger sender vi innkallinger som er begrenset til en spesifikk sak/modell. Da vil vi for de som mottar e-post gå inn på bakgrunnen for innkallingen. For de som mottar sms, eller i tilfeller hvor vi sender forkjellige typer innkallinger på forskjellige modeller, gjør plasshensyn at det ikke blir veldig praktisk å gå inn på dette. Derfor; dersom du er kommet til denne siden via

  • link i e-post og det ikke står spesifikt i den hva innkallingen skyldes, eller
  • link i sms

så kan du få mer informasjon om bakgrunnen for denne innkallingen av din bil hos vårt verkstedmottak.

Eier du ikke lenger bilen du har fått innkalling på? Da setter vi pris på å bli informert om det slik at vi kan forsøke å kontakte ny eier.


Factory recall

Toyota places reliability and safety at a very high level, and in cases where there may be safety deviations from product standard, cars will be recalled for improvement. In such cases, our technicians will perform the necessary operation(s) free of charge.

A factory recall is almost always based on a safety assessment, and while experience indicates that in many cases possible errors have limited road safety impact and low proportion of actual cases, there are also examples of the opposite. It is therefore very important that we implement the improvements Toyota has described as soon as possible, to ensure your trouble-free car ownership as well as yours and your passengers safety.

Sometimes we send recalls that are limited to a specific case/model. Then,for those who receive email, we will go into the background of this recall. For those who receive SMS, or in cases where we send recalls for different cases/models, it is not practical - due to lack of space - to go into this. Therefore; if you have reached this page via

  • link in e-mail and it does not say specifically what the recall is due to, or
  • link in sms

you can get more information about the background for this recall for your car at our workshop reception

Do you no longer own the car that has been recalled? Then we appreciate being informed so that we can try to contact the new owner.

Angi gjerne ønsket dato/klokkeslett i fritekstfeltet.